Stručno znanje, “meke veštine”, integritet, objektivnost pri odlučivanju, profesionalizam – vrline uspešnog CFO-a

Nenad

Intervju sa CFO godine Nenadom Mijailovićem, CFO, Galenika.

1) Šta po vama čini jednog uspešnog CFO? Koje vrline ta osoba mora da poseduje, koje veštine da zna i koja znanja da ima?

Za uspešnog CFO, kao izvršnog direktora i osobe koja pripada najvišem nivou rukovođenja u kompaniji, podrazumeva se da će biti u situaciji da organizuje, odlučuje, motiviše i vodi tim zaposlenih. Sa razlogom krećem od ovih tzv. „mekih veština“, jer bez obzira na ličnu stručnost, znanje i produktivnost, upravljanje finansijama jedne kompanije prevazilazi mogućnosti pojedinca i zahteva dobro organizovan i uigran tim. Uspeh tog tima u velikoj meri zavisi od načina na koji je vođen i  sposobnosti CFO da stratešku orijentaciju i dugoročne planove kompanije (kojih mora biti svestan i koje mora suštinski razumeti) pretoči u operativne ciljeve i zadatke za svoj tim. Kao lider tima, svoj autoritet mora da gradi na pokaznom ličnom integritetu, objektivnosti prilikom odlučivanja, profesionalizmu i kompetentnosti. Posedovanje stručnih znanja i stalno usavršavanje i ažuriranje veština koje poseduje, nije samo način sticanja neformalnog autoriteta medju zaposlenima, već i profesionalna obaveza svakog CFO prema akcionarima kompanije u kojoj radi.

2) Da li je po vama srpska korporativna zajednica svesna važnosti uloge CFO u kompaniji?

Mislim da o značaju i doprinosu upravljanja finansijama uspehu kompanije postoji dosta razvijena svest i na našem tržištu. Kompleksnost finansijskih tržišta, rastući rizici poslovanja i sve viši zahtevi u smislu pravovremenosti i kvaliteta informacija neophodnih za odlučivanje, nužno podižu i zahteve koji se postavljaju pred CFOa ali i svest o važnosti uspešnog obavljanja ove funkcije.

Naravno da uloga i značaj CFO zavisi od konkretnih okolnosti u različitim kompanijama, ali svaka naša kompanija koja može da se pohvali zrelim i dobro razvijenim korporativnim upravljanjem razume, da možda i centralnu ulogu u ovakvoj praksi, mora da ima kvalitetan CFO.

3) Šta mislite da su veštine koje treba da poseduje CFO u 2030. godini? Iste kao sada ili?

Delom će one biti iste. CFO i dalje mora da razume kako da zabeleži i evidentira u poslovnim knjigama poslovne transakcije koje kompanija preduzima i da periodično kroz finansijske izveštaje izveštava o tome zainteresovane strane na način koji će zadovoljiti zakonske i esnafske zahteve.

Sa druge strane sami zahtevi u vezi izveštavanja i neophodnih informacija koji će se pred CFO postavljati zahtevaće dosta novih i kompleksnijih veština. Svedoci smo rastućeg značaja i zahteva koji investitori daju tzv. ESG (environment, social, governance) aspektu poslovanja. Ovo će nužno voditi potrebi da se o tim elementima na jedan konzistentan, proverljiv i opšte prihvaćen način izveštava. Interes  stake holder-a neće biti zadovoljen samo finansijskim pokazateljima poslovanja, već jednom integrisanom višedimenzionalnom slikom kompanije i njenog uticaja na okruženje. CFO će biti osoba koja će morati da bude svesna ovog uticaja, da nađe način da isti meri i da ga na zadovoljavajući način prezentuje zainteresovanoj javnosti. Drugi izazov će biti način na koji će koristiti rastuću količinu podataka kojima će kompanije u budućnosti raspolagati. To obilje podataka čiji će izvori biti ne samo direktne transakcije kompanije, već i društvene mreže i e-commerce platforme, nosiće u sebi nagoveštaje novih trendova u potrošnji, raspoloženja potrošača i najave novih tehnologija. Sposobnost da blagovremeno uoči ove promene praviće razliku izmedju uspešnih i neuspešnih kompanija. Ovo ne znači nužno da je CFO budućnosti Data Scientist, ali znači da će morati da ima veoma duboko razumevanje biznisa, trendova i informacionih potreba čije zadovoljenje će biti neophodno za uspešno upravljanjem kompanijama.

4) Šta za vas znači izbor za CFO godine?

Velika čast. Priznanje od strane profesionalne zajednice kojoj pripadam i podstrek da nastavim sa daljim radom i kontinuiranim usavršavanjem. Naravno nameće i izvesnu obavezu da ovo priznanje opravdam daljim ličnim i profesionalnim razvojem kao i daljim uspešnim poslovanjem kompanije u kojoj radim.

5) Koju poruku biste voleli da vi iz sadašnje perspektive date sebi na kraju studija? Da li bi istu poruku dali i kolegama koji sada završavaju studije i gledaju svoju karijeru u finansijama?

Ja sam kraj svojih osnovnih studija dočekao kao dvadesttrogodišnji zaposleni, sveže oženjeni, student generacije Ekonomskog fakulteta u Beogradu u iščekivanju prinove. Tom momku bih rekao „Sve će biti ok, na dobrom si putu, take your time i vežbaj redovnije“.

Kolege koji sada završavaju studije i vide se u finansijama, bih ohrabrio. Ulaze u jednu multidisciplinarnu oblast, koja otvara različite karijerne mogućnosti. Mora da rade na sebi, da se trude da imaju široko razumevanje ekonomskih i društvenih kretanja (kao kontekst u kome će donositi poslovne i finansijske odluke) ali i snažnu osnovu elementarnih kompetencija koju će stalno proširivati svakim novim angažmanom, sticanjem profesionalnih licenci i daljim akademskim obrazovanjem. Naravno i njima poručujem da vežbaju redovnije.

Scroll to Top