Šta AI kaže, kako treba da izgleda idealan CFO? Intervju sa ChatGPT

UFDS 28.2

ChatGPT se pokazao kao potencijalni “ometač” u skoro svim aspektima profesionalnog radnog sveta, bez obzira na sektor. Njegova trenutna popularnost služi kao mali primer onoga što široko inteligentan jezički model zasnovan na veštačkoj inteligenciji može da pruži organizaciji. A proizvodi kao što je OpenAI ChatGPT mogu takođe da obezbede katalizator za sledeći nivo proizvoda za automatizaciju za organizacije da prihvate tehnologiju u svojim tokovima rada.

Kako finansijski direktori procenjuju vrednost koju konsultantske firme mogu doneti svom poslovanju, što može uključivati stotine naplativih sati i odgovarajuću cenu, tehnologija kao što je ChatGPT, čak i na elementarnim nivoima implementacije, već je dokazala svoju vrednost u korišćenju postojećih podataka za obezbeđivanje uvid i pravac. Pošto alatke zasnovane na veštačkoj inteligenciji kao što je ChatGPT već koriste najveće kompanije i njihovi konsultanti, finansijski direktori bi trebalo da razmotre šta alati mogu da ponude svojim finansijskim timovima.

Uostalom, evo jednog razgovora sa ChatGPT, pa se vi uverite i sami koliko su ovi odgovori vredni!

Kako finansijski direktor može najbolje da radi svoj posao?

Finansijski direktor može najbolje da radi svoj posao prateći ove najbolje prakse:

Strateško razmišljanje: Finansijski direktor mora imati duboko razumevanje strateških ciljeva organizacije i uskladiti finansijsku funkciju u skladu sa tim. Trebalo bi da budu u stanju da pruže uvid u finansijska pitanja i pomognu u pokretanju strategije rasta organizacije.

Donošenje odluka zasnovanih na podacima: Finansijski direktori moraju biti u stanju da analiziraju finansijske podatke i trendove i donose odluke zasnovane na informacijama na osnovu tih podataka. Trebalo bi da koriste tehnologiju i alate za poboljšanje tačnosti i brzine finansijskog izveštavanja.

Efikasna komunikacija: Finansijski direktor mora biti u stanju da prenese finansijske informacije i uvide na jasan i koncizan način ključnim zainteresovanim stranama kao što su članovi odbora, investitori i zaposleni. Oni bi trebalo da budu u stanju da prevedu finansijske podatke u praktične uvide koji pomažu organizaciji da postigne svoje strateške ciljeve.

Snažno vođstvo: Finansijski direktor mora biti snažan lider koji može da inspiriše i motiviše svoj tim da postigne svoje ciljeve. Oni treba da pruže mentorstvo i podršku članovima tima i da obezbede da su usklađeni sa strateškim ciljevima organizacije.

Upravljanje rizikom: Finansijski direktor mora biti u stanju da identifikuje i upravlja različitim vrstama rizika kao što su finansijski, operativni i regulatorni rizici. Oni treba da uspostave procese i kontrole za ublažavanje rizika i obezbeđivanje usklađenosti sa regulatornim zahtevima.

Kontinuirano učenje: Finansijski direktor mora kontinuirano da uči i da bude u toku sa trendovima u industriji i najboljim praksama. Trebalo bi da učestvuju u mogućnostima profesionalnog razvoja i da se povezuju sa drugim finansijskim stručnjacima kako bi podelili znanje i uvide.

Koja je optimalna ravnoteža između posla i života za finansijskog direktora?

Optimalna ravnoteža između posla i života za finansijskog direktora može varirati u zavisnosti od ličnih i profesionalnih prioriteta pojedinca, kao i od zahteva njihove uloge i organizacije. Međutim, evo nekoliko opštih saveta za postizanje zdravog balansa između posla i života kao finansijski direktor:

Postavite granice: Finansijski direktori treba da postave granice i daju prioritet svom vremenu kako bi osigurali da imaju zdravu ravnotežu između posla i ličnog života. Ovo može uključivati određivanje određenog radnog vremena, izbegavanje zadataka u vezi sa poslom van tih sati i uzimanje pauza i odmora.

Delegirajte zadatke: Finansijski direktori bi trebalo da delegiraju zadatke članovima svog tima i osnaže ih da preuzmu veću odgovornost. Ovo pomaže da se smanji opterećenje finansijskog direktora i osigurava da članovi tima rastu i razvijaju svoje veštine.

Dajte prioritet zdravlju: Finansijski direktori treba da daju prioritet svom zdravlju tako što će brinuti o svom fizičkom i mentalnom blagostanju. Ovo može uključivati redovno vežbanje, zdravu ishranu i dovoljno sna.

Provedite kvalitetno vreme sa porodicom i prijateljima: Finansijski direktori treba da odvoje vreme da provedu kvalitetno vreme sa svojom porodicom i prijateljima van radnog vremena. Ovo pomaže u održavanju zdrave ravnoteže između posla i privatnog života i pruža osećaj ispunjenosti izvan posla.

Koji su neki od alata koji rukovodioci imaju na raspolaganju koji im mogu pomoći da bolje rade svoj posao?

Postoji nekoliko potcenjenih alata koje rukovodioci mogu da koriste da poboljšaju svoj učinak i donesu bolje odluke:

Mape uma: Mapiranje uma je vizuelni alat koji može pomoći rukovodiocima da organizuju svoje misli, ideje i planove. Omogućava im da mapiraju složena pitanja, rastavljaju probleme na delove kojima se može upravljati i stvaraju veze između različitih koncepata.

SVOT analiza: SWOT (snage, slabosti, prilike i pretnje) analiza je jednostavan, ali moćan alat koji rukovodioci mogu da koriste za procenu unutrašnjih i eksternih faktora koji utiču na njihovu organizaciju. Pomaže im da identifikuju oblasti snage i slabosti i mogućnosti za rast i poboljšanje.

Planiranje scenarija: Planiranje scenarija je alat koji pomaže rukovodiocima da predvide i planiraju različite moguće budućnosti. To uključuje kreiranje više scenarija zasnovanih na različitim pretpostavkama i procenu potencijalnog uticaja na organizaciju.

Vizuelizacija podataka: Alati za vizuelizaciju podataka, kao što su grafikoni, grafikoni i kontrolne table, mogu pomoći rukovodiocima da shvate velike količine podataka i identifikuju trendove i obrasce. Oni mogu da koriste ove alate da brzo i lako prenesu uvide drugim zainteresovanim stranama.

Koji su neki od načina na koje finansijski direktori mogu pružiti veću vrednost organizaciji?

Finansijski direktori igraju ključnu ulogu u obezbeđivanju finansijskog vođstva i obezbeđivanju finansijskog zdravlja organizacije. Evo nekoliko načina na koje finansijski direktori mogu pružiti vrednost svojoj organizaciji:

Finansijska strategija: Finansijski direktori mogu pružiti strateške uvide u finansijska pitanja, što uključuje analizu i identifikaciju prilika za rast, razvoj poslovnih planova i pomoć organizaciji da postavi finansijske ciljeve.

Upravljanje rizikom: Finansijski direktori mogu identifikovati, nadgledati i upravljati različitim vrstama rizika sa kojima se organizacija suočava, kao što su finansijski, operativni i regulatorni rizici.

Finansijsko planiranje i analiza: Finansijski direktori mogu razviti i implementirati procese finansijskog planiranja koji pomažu organizacijama da predvide budući učinak, upravljaju budžetima i identifikuju potencijalna područja poboljšanja.

Scroll to Top