Kako ključni pokazatelji učinka (KPI) mogu postati strateška prednost?

UFDS 17.2

U digitalnoj ekonomiji, kompanije pronalaze nove puteve ka uspehu. To znači da se parametri koji se koriste za merenje i usmeravanje učinka takođe zahtevaju promenu — ali mnoge kompanije su i dalje vezane za ključne indikatore učinka stare škole (KPI) koji ne odražavaju u potpunosti potrebe današnjih organizacija.

Pokazatelji kao što su projektovana zarada i odliv kupaca ostaju važni za svako poslovanje. Ali u našem svetu koji se transformiše, uspeh ne zavisi samo od praćenja finansijskog učinka. Zahteva tzv. holistički pristup, sa podacima koji se koriste za strateško osnaživanje zaposlenih, podsticanje trajnog uspeha klijenata i optimizaciju prihoda od svakog odnosa sa klijentima.

To znači da gledate dalje od finansijskih metrika i strateškog praćenja učinka u celoj organizaciji kako biste dobili uvide koji se mogu primeniti. Kako su životna vrednost kupaca (CLV), iskustvo zaposlenih i EBITDA (zarada pre kamata, poreza, deprecijacije i amortizacije) vezani za vaše poslovanje, i kako npr. promene u jednoj oblasti mogu pomoći u otključavanju novih mogućnosti u drugoj?

KPI u nastajanju imaju moć da dovedu do uspeha zaposlenih, kupaca i investitora, ali samo ako ih kreativno “operacionalizujemo” u našim organizacijama. Kao finansijski lideri, moramo da gledamo dalje od jednostavnog praćenja metrika i prikupljanja podataka – moramo da pretvorimo naše KPI u istinsku stratešku imovinu. Evo nekoliko načina da baš to započnete.

U digitalnoj eri ne postoji manjak podataka. Trik je u tome da otkrijete koji su pokazatelji zaista važni za vaše poslovanje, a zatim da efikasno koristite te parametre. Mnoge softverske kompanije, na primer, odstupaju od praćenja odliva koristeći svoju bruto stopu obnavljanja (GRR) i umesto toga se fokusiraju na svoju neto stopu zadržavanja (NRR). Razlika je jednostavna, ali duboka: tamo gde GRR meri gubitak, NRR razmatra potencijal za unakrsnu prodaju postojećim kupcima. To je odličan način da se maksimizira vrednost tokom vremena – ne samo zato što je mnogo efikasnije negovati postojeće kupce, nego sticati nove.

O kojim god parametrima da razmišljate, važno je da budete sigurni da pratite indikatore koji gledaju u budućnost. Zaostali pokazatelji mogu dovesti u zabludu jer ih je lako tumačiti, ali će uvek pružiti samo jednu dimenziju. Da biste podstakli rast, potrebni su vam prediktivni pokazatelji orijentisani na budućnost koji omogućavaju vašem timu da uoči probleme, identifikuje mogućnosti i zacrta put napred.

Pretvaranje podataka u konkretnu akciju potom zavisi i od izgradnje tzv. kulture vlasništva. To počinje na vrhu, sa procesima koje vaš liderski tim gradi oko vaših KPI-ja. Razmislite o korišćenju nedeljnih pregleda poslovanja u kojima se okupljaju rukovodioci i ostali iz cele organizacije kako bi podelili napredak oko svojih dodeljenih KPI-ja. Ovaj proces pomoći će da se osigura i odgovornost i kolektivno učešće: svako se posveti svom delu slagalice, a potom se zajednički rešavaju problemi ako KPI-jevi jednog tima počnu da se menjaju.

Sledeći korak je osigurati da se planiranje oko KPI-jeva postepeno spusti na operativni nivo. Na primer, svaki zaposleni bi mogao da dobije prilagođeni strateški plan na jednoj stranici. Na taj način, svaki član tima razume kako KPI-jevi utiču na njihov rad i kako njihov rad pokreće KPI-jeve.

Podaci o učinku ne bi trebalo da se zadržavaju u finansijskim tabelama. Podaci su korisni samo kada se pretvaraju u inteligentnu akciju, tako da je uloga finansijski direktora da stvore kanale koji omogućavaju protok podataka od timova na prvoj liniji do analitičara do rukovodilaca i donosioca odluka i nazad, kako bi se obezbedili vidljivost, odgovornost i uputstva na svakom koraku.

Svi finansijski lideri kreiraju izveštaje koji se prosleđuju naviše, pomažući rukovodiocima, direktorima i investitorima da procene učinak. Ali važno je zatvoriti petlju i preneti uvide vođene KPI-jevima nazad ka srednjim menadžerima i radnicima na prvoj liniji.

Finansijski lideri imaju mandat da upravljaju KPI-jevima kako bi se dostigao uspeh kompanija. Ali takođe imaju i mandat da osiguraju da se ti pokazatelji koriste strateški na svakom nivou organizacije, od sale za sastanke do tzv. prve linije.

Dok se usklađuju poslovanje oko novih KPI-jeva, važno je osigurati da se prate prave metrike. Ali takođe je od ključnog značaja da se dovede ceo tim, od članova odbora i rukovodilaca do prodajnih agenata i menadžera za uspeh kupaca, kako bi se upoznali i iskoristili uvide svake zainteresovane strane, a sve radi poboljšanja upotrebe ovih novih KPI-jeva.

KPI-jevi u nastajanju su moćni alati za moderna preduzeća. Ali uspeh će doći samo ako demistifikujemo te metrike i upotrebimo ih da iniciramo razgovore širom organizacije koji otvaraju nove horizonte i mogućnosti za rast.

Scroll to Top